Doc. dr Snežana Babac

Specijalista otorinolaringologije

Supspecijalista audiolog


Snežana Babac rođena je 13.01.1971.godine u Smederevskoj Palanci. Osnovnu i srednju školu završila je u Mladenovcu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1989/1990 godine, a diplomirala 1995. godine sa prosečnom ocenom 9,00 (devet).

Septembra iste godine zasnovala je radni odnos u DZ Mladenovac. Specijalizaciju iz otorinolaringologije započela je oktobra 1998. godine a specijalistički ispit položila decembra 2002. godine sa odličnom ocenom 5 (pet).

Marta 2004. godine zasnovala je radni odnos na Klinici za otorinolaringologiju KBC „Zvezdara“, Odsek za audiovestibulologiju.

Magistarsku tezu pod nazivom „UČESTALOST I KLASIFIKACIJA NAGLUVOSTI KOD NOVOROĐENČADI I MALE DECE“ je odbranila decembra 2005. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu uz mentorstvo prof. dr Dragoslave Đerić.

Užu specijalizaciju iz audiologije upisala je školske 2004/2005 godine. Odobrena joj je izrada rada „MOGUĆNOST PRIMENE OTOAKUSTIČKIH EMISIJA U SKRININGU SLUŠNE FUNKCIJE KOD DECE“. Rad uže specijalizacije odbranila marta .2007. godine.

Stručni naziv primarijus joj je dodeljen septembra 2010. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “ ZNAČAJ RAZLIČITIH TERAPIJSKIH POSTUPAKA U LEČENJU I POJAVI RECIDIVA BENIGNOG PAROKSIZMALNOG POZICIONOG VERTIGA“ odbranila je decembra 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Do sada je kao autor i koautor objavila 52 rada i 64 rezimea radova iz uže naučne oblasti u inostranim i domaćim  časopisima i zbornicima. Koautor je monografija: REZONATORI GLASA, izdate 2010. god. u Beogradu, SLUH izdate 2018.god. i SREDSTVA KOMUNIKACIJE, izdate 2018. godine. Saradnik je u udžbeniku za redovne studije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju VOKALNA REHABILITACIJA GLASA, urednika Petrović- Lazić M, Kosanović R., izdate 2008. god.

U zvanje docenta iz naučne oblasti otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom izabrana je septembra 2017. godine na Fakultеtu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu. Počev od 2017. godine učestvuje u izvođenju teorijske i praktične nastave na predmetima Audiologija sa vestibulologijom i Fonijatrija za studente osnovnih akademskih studija, studijskih programa DEFEKTOLOGIJA i LOGOPEDIJA, kao i Audiologija za studente master akademskih studija defektologije, na modulu smetnje i poremećaji sluha.

Tokom dugogodišnjeg rada u Odseku za audiovestibulologiju, primenjuje najnovije smernice u prevenciji, dijagnostici diferencijalnoj dijagnostici i lečenju poremećaja sluha i ravnoteže. Značajan doprinos je dala uvođenju univerzalnog neonatalnog skrininga sluha u Srbiji kao pionir u okviru magistarske teze od 2002. godine, uz održana brojna predavanja i objavljene radove na ovu temu

Dugogodišnji je član Srpskog lekarskog društva i Aktiva audiologa Srbije od 2006.godine.

Govori engleski jezik.