Prof. dr Rade KosanovicProf. dr Rade Kosanović

Specijalista otorinolaringologije


Rade Kosanović rođen je u Beogradu 08.05.1962. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu sa odličnim uspehom.

Medicinski fakultet u Beogradu  upisao je školske 1981/82 godine a završio  27.11.1986. godine sa srednjom ocenom 9,78. U toku studija bio je demonstrator za predmet Histologija sa embriologijom i predmet Patološka anatomija. Nakon završenog obaveznog lekarskog staža položio je stručni ispit 24.12.1987. godine.

Poslediplomske studije, grupa Otorinolaringologija, upisao je školske 1987/88 godine a magistarsku tezu pod nazivom:”REZULTATI LEČENjA SEKRETORNOG OTITISA PRIMENOM AERACIONIH CEVČICA” odbranio je dana 01.07.1992. godine.

Kao klinički lekar radi na ORL Klinici KBC Zvezdara od 11.11.1988. a 1992. godine je izabran za asistenta pripravnika na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1994. godine je u zvanju asistenta, a u to isto zvanje reizabran je 1998. godine.

Dana 20.05.1994. godine  položio je specijalistički ispit iz otorinolaringologije sa odličnim uspehom.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: “ANALIZA RAS, MYC I P53 GENA U PREMALIGNIM I MALIGNIM LEZIJAMA LARINKSA- KORELACIJA SA KLINIČKIM I PATOHISTOLOŠKIM NALAZOM” odbranio je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 27.07.1999. godine.

U dva navrata tokom 2001. i 2002. godine boravio je na stručnom usavršavanju  na ORL Klinici Carolina Univerziteta u Pragu („WORKING DAYS IN COCHLEAR IMPLANT SURGERY“)

Avgusta 2004. godine, takođe u sklopu stručnog usavršavanja, završio je kurs iz endoskopske hirurgije sinusa („Course of Functional Endoscopic Sinus Surgery“), u  Gracu, Austrija.

U zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 2000. godine, u zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu izabran je 2005. godine, a u zvanje redovnog profesora 2013. godine..

Od maja 2007. godine dr Rade Kosanović je Načelnik ORL Klinike KBC Zvezdara.

Od 2003. godine dr Kosanović je podpredsednik  Intersekcijskog odbora za Kohlearnu Implantaciju i član Centralne Komisije za Kohlearnu Implantaciju za Republiku Srbiju.

Marta 2010. godine izabran je za upravnika radne jedinice Stomatološkog fakulteta za KBC Zvezdaru.

 

Disertacije

 

Magistarska teza: ”REZULTATI LEČENjA SEKRETORNOG OTITISA PRIMENOM AERACIONIH CEVČICA” Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1992, M72=3

Doktorska disertacija: “ANALIZA RAS, MYC I P53 GENA U PREMALIGNIM I MALIGNIM LEZIJAMA LARINKSA- KORELACIJA SA KLINIČKIM I PATOHISTOLOŠKIM NALAZOM” Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1999. M71=6

 

Nastavna delatnost

 

Držanje nastave na kursevima:

–           Otorinolaringologija (Integrisane studije za doktore stomatologije)

–           Kursevi u okviru kontinuirane edukacije za lekare i srednje medicinsko osoblje

–           Upravnik je Centra za ranu dijagnostiku i lečenje oštećenja sluha Dečija Kuća koja je Relevantni Centar za obuku za jugositočnu Evropu u okviru koje je održano više kurseva.

 

Udžbenici, monografije,  praktikumi

PRAKTIKUM IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (2 izdanja) Z. Ivanković, R. Kosanović, BIT ižinjering, Beograd, 2005.

Monografija : REHABILITACIJA LARINGEKTOMIRANIH BOLESNIKA Autori Mirjana Petrović-Lazić, Rade Kosanović, Milan Vasić. Naučna Knjiga , Beograd, 2003.

Poglavlje “Patologija nosa kod gerijatrijskih pacijenata”, M. Vasić, R. Kosanović, Z. Ivanković u udžbeniku za poslediplomske medicinske studije “Medicinska gerontologija ” Beograd, 2008.


Naučno-istraživačka delatnost

 

Posebno polje interesovanja u okviru otorinolaringologije kod Profesora Kosanovića je otologija. Jedan je od pionira uvođenja hirurgije implantabilnih slušnih pomagala, posebno kohlearnih implanata.

Kohlearna implantacija je najsavremenije tehnološko medicinsko dostignuće. Zamenjuje izgubljeno čulo sluha. U okviru ovoga polja kandidat je aktivno uključen u organizaciju i sprovođenje skrininga sluha kod novorođenčadi i praćenje efekta kohlearne implantacije na razvoj sluha i govornih sposobnosti kod ove dece. Posebno interesovanje i ispitivanja su usmerena na reintegraciju implantirane dece među svoje normalnočujuće vršnjake i poboljšanje kvaliteta njihovog života.

Takođe se uspešno bavi endoskopskom hirurgijom nosa i paranazalnih šupljina. Posebno polje istraživanja je etiopatogeneza i terapija gljivičnih sinonazalnih polipoza koje su poslednjih decenija u intenzivnom porastu

Profesor Rade Kosanović je jedan od vodećih stručnjaka u domenu  estetske i funkcionalne hirurgije  nosa

U sklopu nastavka istraživanja započetih u okviru doktorske disertacije, Profesor Kosanović je nastavio da se bavi molekularnom genetikom premalignih i malignih lezija larinksa. Kao prvi otorinolaringolog u Srbiji koji je ispitivao molekularne promene kod premalingih i malignih lezija larinksa nastavio je da se bavi ovom problematikom i u okviru projekta Ministrastva zdravlja.

Do sada je objavio 95 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima

Govori engleski jezik